Oferta inwestycyjna

Grunty znajdujące się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Nidzica, zlokalizowane w rejonie ulic Olsztyńska i Leśna:

 1. Działka nr 26/2 i 27/5 o łącznej pow. 2,8830 ha, cena 531 tyś zł netto (operat szacunkowy z IV 2010 r.)
 2. Działka nr 318 o pow. 1,9330 ha, cena 356 tyś zł (operat szacunkowy z IV 2010 r.)
/ Mapka /

Grunty, które są przygotowane do włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nidzica, zlokalizowane w rejonie ulic Olsztyńska i Leśna:

 1. Działka nr 1 o pow. 6,7102 ha, cena ?
 2. Działka nr 9/5 o pow. 1,4501 ha, cena ?
 3. Działka nr 14/4 o pow. 0,2773 ha, cena ?
 4. Działka nr 14/5 o pow. 0,1866 ha, cena ?
 5. Działka nr 14/6 o pow. 3,3010 ha, cena ?
 6. Działka nr 317 o pow. 4,2055 ha, cena ?
/ Mapka /

Specjalna Strefa Ekonomiczna - Podstrefa Nidzica

Tereny znajdują się w zasięgu standardowej infrastruktury technicznej.
Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy - 2 lata i zakończenie - 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa przemysłowa i składy, gdzie uciążliwość zakładu nie może przekroczyć granic terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi planu.

Dopuszcza się na tych terenach zabudowę gospodarczą, garaże, urządzenia techniczne i technologiczne, urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty administracyjne i usługowe. Obiekty i urządzenia te można lokalizować pod warunkiem, że stanowią uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

Ustala się jako obowiązujące m.in.:

 1. w zakresie infrastruktury technicznej:
  • nakaz podłączenia wszelkich obiektów wyposażonych w wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej;
  • zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych;
  • zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych;
  • Wykonani na działce własnej miejsc parkingowych dla samochodów ilościach wynikających z wielkości zatrudnienia i specyfikacji zakłady.
 2. W zakresie ochrony środowiska:
  • zakaz stosowania w obiektach nowych do celów grzewczych węgla i paliw węglopochodnych;
  • zakaz odprowadzania do gruntu i cieków wodnych nieoczyszczonych ścieków technologicznych i ponadnormatywnie zanieczyszczonych wód opadowych z terenu i placów.

Grunty zlokalizowane w Nidzicy przy drodze krajowej nr 7 (Warszawa – Gdańsk):

 1. Działka nr 64/2 pow. 3,8621 ha, cena 832 tyś zł brutto. Zgodnie z decyzją Nr 115/05 z dnia 05 października 2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy działka przeznaczona pod budowę budynku hali handlowej o pow. 1 980 m2.
 2. Działka nr 64/3 pow. 2,8201 ha, cena 608 tyś zł brutto. Zgodnie z decyzją Nr 76/05 z dnia 27 lipca 2005 r. o ustaleniu warunków zabudowy działka przeznaczona pod budowę budynku hali produkcyjnej
/ Mapka /

Tereny znajdują się w zasięgu standardowej infrastruktury technicznej. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy - 2 lata i zakończenie - 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

czlonkowie klubu